• Siste nytt & arrangementer

  Hadelandshagen arrangerer en rekke kurs, møter og større samlinger gjennom året. Alle våre kurs arrangeres i Storgata 15 i Gran sentrum dersom ikke annet er spesifisert.

  Hadelandskonferansen - oppvarmingseventer i ukene før

  Gleder du deg, som oss, til årets konferanse?

  Vi jubilerer i år og tjuvstarter årets konferanse med fire målrettede oppvarmingseventer, på ulike steder i hele regionen vår. Næringsliv, landbruk, kulturnæring og reiseliv står på agendaen når vi inviterer til kveldsarrangementer i ukene fram mot årets Hadelandskonferanse.
   

  Se program og bestill billett til disse på:


  https://hadelandskonferansen.no/events/

   

   

   

  Hadelandskonferansen jubilerer!

  Fredag den 12. november - Kultursalen, Gran

  Hadelandskonferansen jubilerer!

   

  Vi feirer 10 år med en forrykende line-up. Årets program er klart og med gjenåpningen av Norge kan vi igjen fylle Kultursalen. Bli kjent med foredragsholderne og bestill billetter her:

   

  https://hadelandskonferansen.no/foredragsholdere/

  FREDAG 12. NOVEMBER

   

   

   

  Ny kompensasjonsordning for Gran kommune - FRIST 20/9

  18. august

  Regjeringen har tildelt nye midler til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Gran har tidligere i år fordelt tilskudd for 2,75 millioner kroner innenfor samme ordning.
   

  Kommunal kompensasjonsordning

  I den tredje tildelingen til lokale virksomheter har Gran fått 1 884 000 kroner. Midlene skal fordeles som tilskudd for å kompensere lokalt næringsliv som er hardt rammet av smitteverntiltak.

   

  Foreløpig kunngjøring er tilgjengelig på www.regionalforvaltning.no . Se fanen «Støtteordninger», kryss av for Innlandet, eller søk på Gran (øverst). Se under, informasjonsboksen «Slik søker du», for informasjon om å registrere seg som søker og enkel veiledning til søknaden.

  Kommunestyret behandler sak blant annet med fastsetting av tildelingskriterier i kommunestyrets møte 9. september.

  Søknader skal, som tidligere, sendes via inn denne søkeportalen. Søknadsfrist er 20. september.
   

  Hva blir det mulig å søke om penger til?

  Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Departementet peker i tildelingsbrevet på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet (vår markering) av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

  Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Den lokale tildelingen «kommunal kompensasjonsordning» kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

  Detaljer om ordningen finner du på departementets sider og i tilskuddsbrevet (se under Aktuelle vedlegg og lenker).
   

  Kort oppsummert vil tildeling skje med følgende prioritering:

  1. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

  2. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

   

  Spørsmål? Ta kontakt med Dagfinn Edvardsen
  Epost :dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net
  Mob: 90 88 97 67

  Husk å søke SkatteFUNN innen garantifristen 1. september!

  17. august

  SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten. Du finner informasjon om ordningen her: SkatteFUNN

   

  SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

   

  • Bedriften din skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • Bedriften har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utviklingen
  • Bedriften din har nytte av resultatet

   

  Bedrifter kan gjennom SkatteFUNN få 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. For å søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.


  Du kan se opptak av årets SkatteFUNN-webinarer her: Opptak av gjennomførte webinarer og digitale kurs (skattefunn.no)

   

  Ta gjerne kontakt med våre bransjeansvarlige saksbehandlere, du finner info her: Bransjeansvarlige saksbehandlere (skattefunn.no)

   

   

  Rammet av korona-situasjonen og behov for ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Merk! Gjelder Lunner og Jevnaker (Viken)

  16. juni

  Pengene lyses ut til bedrifter i Viken som er rammet av korona-situasjonen og trenger ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling. Tilskuddsordningen kalles bedriftsintern opplæring (BIO-midler).Alle bedrifter, uansett størrelse kan søke om pengestøtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal gå til å finansiere ulike opplæringstiltak som er forankret i bedriftens omstillingsbehov.

   

  Søknadsfrist

  Du kan sende søknaden din allerede nå, og søknadene blir behandlet fortløpende fra og med august.

   

  Hvem kan få støtte

  Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.

  Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

   

  Merk!

  Ordningen gjelder virksomheter i Lunner og Jevnaker, del av Viken fylkeskommune

   

  Eventuelle spørsmål om ordningen kan sendes til kib@viken.no

   

  Ta gjerne kontakt med Erik i Hadelandshagen for sparring omkring utforming av søknad.

   

  Tilskuddsordning til bedrifter i Gran kommune - søknadsfrist 30/4 - FRIST UTLØPT

  6. april

  Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

   

  Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Gran kommune fikk først tildelt 1 251 180 kroner og deretter ytterligere 1,5 millioner, og tildeling av tilskudd skjer innenfor denne totalrammen.


  Hvem kan søke?

  Alle næringsvirksomheter i Gran kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstenging.

  Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

   

  Søknad skal sendes via www.regionforvalting.no - MERK! Åpnes for søknader fra og med 14. april

   

  Hva kan det søkes om?

  Økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak fram til og med 13.4.2021.

  Se tilskuddsbrevet: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

   

  Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Søkerne må oppgi hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021. (Se også fanen «Viktig info».)

   

  Gran kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

   

  Søknadsfrist
  Søknadsfristen er 30. april 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles etter søknadsfrist.
   

  Utmåling/tildeling

   

  Tildeling vil skje etter følgende prioritering: (se kommunestyresak 32/21 https://www.gran.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-03-2021.465896.MD1I613531ob39e.pts.html)

   

  1. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

   

  2. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

   

  Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt, og bedriftene er rammet på ulike måter. Det kan derfor bli nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler. For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 50 000 kroner i tap.

   

  Tildeling gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil anslagsvis variere fra 50 000 kroner til 200 000. Beregningen baserer seg på en forholdsmessig del av tapene kompenseres, basert på antall søkere og tilgjengelige midler.

  [Etter behandling av søknadene vil det avgjøres om det er midler til gode, og om det vil være behov for en ny søknadsrunde.]

   

  DOKUMENTASJON
   

  Last opp dokumentasjon (vedlegg) som beskriver følgende:

  · Hva det søkes om støtte for, svikt i omsetning eller økte kostnader (se over, «Hva kan det søkes om»)

  · Kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Gran kommune har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon for (resultater sammenlignet med tilsvarende måneder/perioder i 2019/2020, andre konsekvenser for drift). Regnskapstall vedlegges. Vurder vedlegg som sannsynliggjør summen.

  · Dersom bedriften har falt helt eller delvis utenfor andre statlige kompensasjonsordninger, beskriv kort hvordan og hvilke ordninger det eventuelt er søkt på (utfyllende svar på spørsmål i arkfane 4 om offentlig støtte).

   

  Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

   

  ***

  Om SØKNADEN


  Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

   

  Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
   

  Søk støtteordning – søk Gran kommune – velg kompensasjonsordning «Kommunal kompensasjonsordning»


  Fyll ut alle felt nøye. Søknaden behandles på grunnlag av de opplysninger som gis.

  · Arkfane 2 Kontaktopplysninger

  · Arkfane 3 Informasjon om økonomi.
  Her må beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert. Se kunngjøringen, under «Dokumentasjon». Vurder vedlegg som sannsynliggjør summen.

  · Arkfane 4 Informasjon om offentlig støtte søkt de siste 3 år.
  Kommunen er forpliktet til å innhente informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

  · Arkfane 5 Relevant dokumentasjon (se "dokumentasjon")

   

  Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

  Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen:

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

  Tlf: 90889767

  Kompensasjonsordning for lokale bedrifter i Lunner - nå kan din bedrift søke - FRIST 19. april - FRIST UTLØPT

  25. mars

  Dersom bedriften din har vært rammet økonomisk av smitteverntiltak, og har fallt utenom statlige støtteordninger, kan dere nå søke om støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Lunner har fått nesten 2 millioner til å hjelpe lokale bedrifter.

  Stortinget vedtok 23. februar 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Lunner kommune har fått tildelt 1 935 230 kroner som vi står ganske fritt til å fordele. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 19. april.

  Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

   

  Hvem kan søke?

  Alle næringsvirksomheter i Lunner kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak. Følgende bransjer og deres underleverandører prioriteres:

  • Servering

  • Arrangement

  • Varehandel

  • Treningssentre

  Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

   

  Hvordan søker du?

  Bedriften søker gjennom å fylle ut et skjema. Der må dere bekrefte at bedriften oppfyller kriteriene, og fortelle så godt som mulig om hvorfor bedriften trenger støtten. Du vil også bli bedt om å laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. I tillegg til skatteattest, kan du laste opp dokumentasjon som sannsynliggjør behovet for støtte. Dette kan være dokumenter som regnskapsrapporter, uttallelser fra banken, revisor eller liknende. Søknaden står sterkere hvis du kan dokumentere behovet godt.

   

  Søknad sendes via skjema som du finner HER

   

  Hva kan du søke om?

  Det er ikke satt en øvre eller nedre ramme for søknaden. Midlene vil bli fordelt mellom alle berettigede søkere etter en vurdering av behov. Hvis det totale beløpet vi får søknader om overstiger rammen, vil det beløp dere få kunne bli lavere enn dere søker om. Man kan derfor ikke regne med at støtten vil kompensere fullt ut for alle tap i forbindelse med koronatiltak. Støtten skal bidra til at aktivitet kan videreføres og arbeidsplasser bevares. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

  Hvordan fordeles midlene?

  Tilskuddsordningen vil administreres av Hadelandshagen, på vegne av Lunner kommune. Hadelandshagen har under hele pandemien bistått lokalt næringsliv med råd og bistand til å søke økonomisk støtte, og har god kjennskap til situasjonen i næringslivet vårt. Hadelandshagen vil levere innstilling til administrasjonen i Lunner kommune, som beslutter endelig tildeling via en komité bestående av kommunedirektør, ordfører, næringsrådgiver, kommunalsjef for strategi og samfunn, leder i Lunner næringsforening og daglig leder i Hadelandshagen. Formannsskapet har delegert ansvaret til kommunedirektøren for å sikre at støtten kan ytes raskt og effektivt.

  Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket for bagatellmessig støtte.

  Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Tilskuddene vil variere fra anslagsvis kr 10 000 til kr 500 000. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

   

  Kontakt

  Hadelandshagen vil bistå Lunner kommune med administrasjon av søknadsprosessen. Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

  Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen:

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

  Tlf: 90889767

  Eller

  Torstein Brandrud, næringsrådgiver i Lunner kommune:

  Torstein.brandrud@lunner.kommune.no

  Tlf: 91166607

  Søk midler i din lokale næringsstiftelse - FRIST 15. april - FRIST UTLØPT

  19. mars

  Sparebank1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse gir økonomisk støtte til privatpersoner og bedrifter med tildeling 3 ganger i året. Neste frist er etter påske; den 15. april.

   

  Næringsstiftelsen kan tildele investeringsmidler eller støtte til egenkapital til nyetablering, produktutvikling, patentsøknad, bidrag til næringsfremmende aktivitet eller utredninger/rapporter for å fremme næringsutvikling.

   

  For nærmere informasjon om kriterier og hvordan du søker, se stiftelsens nettsider i lenke under.

   

  Ta gjerne kontakt med Erik Schjerven i Hadelandshagen om du ønsker sparring til søknaden.

   

  Driver du virksomhet i Lunner eller Jevnaker og ønsker støtte til intern opplæring blant dine ansatte?

  2. februar

  Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

   

  Innen 1. mars kan Vikens bedrifter igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

  Totalt i 2020 tildelte Viken fylkeskommune nærmere 60 millioner kroner fra denne tilskuddsordningen. Midlene, som var både egne og statlige, ble fordelt på 137 bedrifter over hele fylket.

   

  Les mer om ordningen på Viken Fylkeskommunes sider her:

  https://viken.no/aktuelt/na-kan-bedrifter-soke-om-stotte-til-kompetanseheving-av-ansatte.88540.aspx

   

  Se kriterier og tips til hvordan su søker her:

  https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-2021.88518.aspx

   

  Ta gjerne kontakt med oss i Hadelandshagen om du ønsker sparring eller bistand til å utforme søknaden. Se kontakt oss for mail og mobil til Erik og Dagfinn.

   

   

   

  Innovasjon Norge med ordning for etablerere av økosystemer

  10. desember

  Innovasjon Norge søker dere som samarbeider med andre aktører for å styrke innovasjonsøkosystemet. Skal dere utvikle et gruppetilbud for å skape raskere vekst hos oppstartselskaper? Da kan du søke om økosystem-tilskudd.

   

  Nå finner du utlysning av en tilskuddsordning for økosystemaktørene på den norske oppstartscenen her:

  Økosystem-tilskudd (innovasjonnorge.no)

   

  Merk søknadsfrist 31. januar 2021.

   

  Innovasjon Norge inviterer til webinar for å informere om ordningen, samt svare på spørsmål. De ber deg avvente til etter dette webinaret om du har spørsmål knyttet til utlysningen.

   

  Webinar 6. januar 2021 kl 14: Click here to join the meeting (ingen påmelding).

   

   

  Invitasjon til NæringsPuls
  - i regi av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

  11. november

  Det siste halvåret har mange nedprioritert faglig relevant påfyll, i tillegg er det blitt vanskeligere å møtes på samme måte som før. SpareBank 1 Ringerike Hadeland håper derfor du har lyst til å bli med på NæringsPuls . Her vil de belyse temaer som nettopp er - aktuelle:

  Onsdag 11. november kl 08.30 - 09.15

  Denne morgenen vil sjeføkonom Harald Magnus Andreassen fra SpareBank 1 Markets gi en status i norsk næringsliv og ikke minst komme med sine betraktninger etter valget i USA.

   

  Påmelding og info via Sparebank1s nettsider.

   

  Driver du mellomstor bedrift i Lunner eller Jevnaker? Tilskuddsordning kompetanseheving

  2. november

  For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse.

   

  Søknadene vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.

   

  Les utlysningen med retningslinjer her

   

   

  Driver du virksomhet innen reiseliv i Gran kommune? Da har Innovasjon Norge godt nytt til deg

  29. oktober

  Stortinget har bevilget kr 80. mill. i ekstra investeringstilskudd til nødvendig omstilling og videreutvikling av reiselivsnæringen i distriktene. Av dette har Innlandet mottatt kr 13.144.000 som er øremerket gjennom Innovasjon Norge.

   

  Dette gjør at de har rom for ytterligere søknader om lån og tilskudd til investeringer til reiselivet for deg som driver reiselivsrelatert virksomhet i Gran kommune.

   

  Vi i Hadelandshagen AS bistår gjerne med råd og vink til søknadsarbeidet - vi vet at dette innimellom kan være byråkratisk og oppleves som noe omstendelig - så her kan vi avlaste

   

   

  Støtte til bedriftsintern opplæring?

  22. oktober

  Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring? Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist.

   

  Spørsmål om ordningen kan rettes til

  Turid Lie, tlf. 976 30 102 – turid.lie@innlandetfylke.no

  Sissel By Ingvaldsen, tlf 911 54 172 - sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no

   

  Vi i Hadelandshagen bistår gjerne også!

   

   

  Gründerkveld med Innovasjon Norge - Nettopp startet eller nysgjerrig på å starte egen virksomhet?

  15. oktober

  Lyst til å møte andre gründere? Nysgjerrig på historiene til de lokale selskapene Hageglede og Eplast? Spent på hvilke økonomisk ordninger Innovasjon Norge og Næringsstiftelsen kan tilby?

  Vi inviterer til faglig og sosial kveld hos oss, din lokale næringshage. Du blir kjent med oss som jobber her og vårt tilbud, du møter to andre gründere i regionen og får snakke med støttespillere som kommer til nytte i oppstartsfasen

   

  Dørene åpner 1830. Programmet starter kl 19.


  Det blir enkel servering av mat og drikke.

   

  Meld deg på gjennom å fylle ut dine detaljer her:
  https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZeEqBi.../viewform

   

  Eventet er selvsagt gratis. Grunnet Covid-19 er det begrenset antall plasser.

   

  Velkommen til oss i Hadelandshagen!

  EN DAVID MOT GOLIAT-HISTORIE PÅ HADELAND

  14. oktober

  En lokal historie ...

   

  Jakob Ruud fra Varig Hadeland Forsikring forteller sin historie om kampen for å ta vare på lokale arbeidsplasser.

  Med seg på laget har de styreleder Jan Helge Ekeren, tidligere styreleder Jostein Bjørge, og brannsjef i Lunner – Gran brann og rednig Sturla Bråten.

   

  Hva er det som gjør at noen bedrifter lykkes og andre ikke?

  Sigurd Granmark har som tidligere leder av Adidas-gruppen god bakgrunn for å beskrive et konserns strategi for å oppnå egne mål på bekostning av små og mindre selskaper. Han besitter også rådene for å vinne denne kampen.

   

  Tid: Onsdag den 14. oktober 19.00
  Sted: Hadelandshagen, Storgata 15 Gran, 3. etasje.

   

  Påmelding: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Grønn framtid - støtte til grønne prosjekter og ideer (MERK! Gjelder kun for Gran kommune)

  8. september

  Innlandet fylkeskommune lyser ut midler ifm støtteordningen "Grønn Framtid" - og sier om ordningen:

   

  "Føremålet med ordninga er å stimulere til innovasjon, sysselsetjing og miljøgevinst ved å støtte grøne prosjekt og idéar. Både eksisterande bedrifter og privatpersonar som vil utvikle ein idé kan søkje om finansiering. Les meir om ordninga her. Søknader skal sendast via regionalforvaltning.no, sjå informasjon i søkjeportalen her."

   

  For å stimulere til omstillinga fylkeskommunen skal gjennom er det satt av 45 millioner kroner. Ordningen skal gi liv til alle de grønne løsningene som næringslivet i (tidligere) Oppland sitter på.

   

  Merk at ordningen kun gjelder for bedrifter og privatpersoner hjemmehørende i Gran kommune.

   

  Søknadsfristen er 15. oktober. Ta gjerne kontakt med oss i Hadelandshagen for råd og tips i søknadsprosessen

   

   

  Søk midler fra ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

  7. september

  Gran kommune er tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommune i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale knyttet til Covid-19.

   

  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Gran. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.

   

  Les mer om ordningen, og hvordan du kan søke her

   

  Vi i Hadelandshagen AS bistår gjerne med råd og vink til søknadsarbeidet

   

  Merk: Ordningen er publisert med forbehold om nødvendig kommunal behandling den 16. september

   

  Hadelandskonferansen 2020

   

  Når verden brått forandres - muligheter og strategier i krisetider

  Fredag 20. november

  Vi har opplevd hvordan ei krise på kort tid kan rive vekk mye av livsgrunnlaget for mange mennesker og bedrifter, men vi har også sett hvordan den krevende situasjonen har gitt grobunn for nytenkning, innovasjon og ny kunnskap. Mange har jobbet hardt og kreativt for å bygge og trygge næringsliv og annen virksomhet på Hadeland. Årets Hadelandskonferanse skal gi kunnskap om trender, muligheter og gode strategier i denne krevende tiden, og inspirere til nytenkning og omstilling.

   

  Fullt program kommer snart.

   

  Sted: Hadeland videregående skole (Skolelia 3, 2750 Gran)

  Tid: Fredag den 20. november

   

  Merk: I henhold til FHIs smittevernregler har vi 130 tilgjengelige plasser.

   

  Sikre deg plass og meld deg på via lenke under

   

  Næringsbarometer for Hadeland

  Tirsdag 25. august kl 09.00–12.00 på Thorbjørnrud hotell

  Regionrådet for Hadeland og Hadelandshagen har utviklet et næringsbarometer
  for vår region. Barometeret er et digitalt verktøy tilgjengelig for samfunnslivet,
  kommunene og næringslivet. I denne kunnskapsbasen vil alle kunne finne statistikk og objektiv informasjon som speiler vårt næringslivs muligheter og utfordringer.
  Næringsbarometeret skal danne grunnlag for en felles næringsstrategi for Hadelandsregionen og fremme samarbeidet mellom det offentlige og private for å underbygge vekst og utvikling.

   

  Agenda
  • Velkommen
  • Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI
  • Næringsbarometeret for Hadeland, Steinar Aasnæss, Universitetet i Sørøst

  Norge
  • Avslutning med lunsj

   

  Da Covid 19 slo til i mars så hadde vi invitert til presentasjon av Næringsbarometer for Hadeland. Det måtte vi avlys pga epidemien og tiltakene rundt denne. Nå har vi fortsatt epidemien i blant oss, men vi har også lært mye om de tiltak som er nødvendig for å forhindre spredning av viruset. Derfor våger vi å invitere på nytt til en spennende og viktig presentasjon av et verktøy som både næringsdrivere, offentlig ansatte og politikere vil kunne ha stor nytte av. Vi inviterer også denne gang til Thorbjørnrud Hotel, men vi begrenser antallet radikalt slik at vi er i stand til å tilby et arrangement med sikre og gode avstander både i konferansesal og matsaler. I tillegg legger vi opp programmet med korte intervaller og flere pauser slik at vi greier ivareta sikkerhet ved behov for å komme ut og inn av konferansesalen.

  Vi tror virkelig at vi skal greie å håndtere dette arrangementet på en sikker og trygg måte.

  Siden vi nå har begrenset antall så må prinsippet «først til mølla» gjelde. Meld deg på til undertegnede på min mail helst.

   

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Lokale butikker samles på ShopHadeland.no

  Nå kan du shoppe på nett i lokale butikker, og få varene fraktet hjem. – Vi har tett dialog med handelsstand og næringsforeninger i alle tre hadelandskommunene.

  Noen store aktører er med helt fra starten, og vi håper å få med enda flere butikker fra hele regionen, sier Sigmund Hagen, daglig leder i Region Hadeland.

  Koronakrisen fortsetter å skape trøbbel for næringslivet. I detaljhandelen sliter mange butikker fordi kundene uteblir. Derfor har Region Hadeland, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Hadelandshagen tatt initiativ til å bistå detaljhandelen og taxi-næringen i Gran, Lunner og Jevnaker.

   

  Få har egen nettbutikk

  - Få av de små, lokale butikkene har nettløsninger. Og å skaffe seg det nå vil for mange både koste for mye og ta for mye tid. Derfor tror vi at https://shophadeland.no/ blir et bra tilbud til både butikkene og kundene som gjerne vil handle lokalt.

  Støtt lokale virksomheter! Nå er det ekstra viktig! Nå må vi tenke "Vi handler hos naboen" sier Dagfinn Edvardsen.

   

  Kommunene støtter næringslivet

  - Næringslivet på Hadeland gir oss både arbeidsplasser, skatteinntekter og masse flotte bedrifter vi er stolte av, og alle tre kommuner støtter helhjertet denne nye ordningen. Det butikkene trenger nå er kunder, og jeg oppfordrer til at vi alle bruker de lokale butikkene, også når vi handler på nett, sier Randi Eek Thorsen, ordfører i Gran.

   

  Ny tidsalder

  ShopHadeland er ikke et prosjekt kun for koronakrisen. Mange lokale butikker har lenge tapt omsetning i konkurransen mot store kjeder på nett, men med koronakrisen ble det ekstra viktig å få på plass en slik løsning.

  - Akkurat som skole og næringsliv har tatt store, digitale sprang på tre uker med hjemmekontor og hjemmeskole, tror vi at også butikkene både kan og må gjøre tilsvarende endringer. Jeg håper dette kan bidra til å hjelpe det lokale næringslivet over i en ny tidsalder hvor netthandel vil bety enda mer, sier Sigmund Hagen.

   

  Må være kreative og se nye muligheter

  I Storgata i Gran sentrum holder Hadeland Landhandel åpent, tross krise. Innehaver Torun Sørli ser nye muligheter med å bli med på Hadelands nye nettportal.

  - Folk er oppmerksomme på at hvis de vil ha lokale butikker, så må de bruke de, sier Torunn Sørli.

  Hun mener ShopHadeland er en mulighet til å være kreativ og se nye muligheter.

  - Det er kjempeartig å kunne teste ut dette, jeg har veldig trua på det. Målet er flere kunder, men også det å bli enda mer tilgjengelig for de kundene vi har, sier Sørli.

   

  Besatt // Har du erfaring fra innovasjon eller næringsliv?

  Engasjert og nytenkende forretningsutvikler og gründerveileder

  Som forretningsutvikler og gründerveileder vil du jobbe med alt fra store, landsdekkende selskap til små, lokale bedrifter og folk med en ide om hva de vil, men kanskje ikke hvordan. Du vil jobbe med alt fra enkle søknader om finansiering, bistå gründere i utviklingen av sitt forretningskonsept til store prosjekt som involverer mange deltakere og pågår over lang tid. Det offentlige er en viktig samarbeidspartner og samhandling med disse er viktig.

   

  I Hadeandshagen er vår viktigste oppgave å legge til rette for at nye og etablerte bedrifter har best mulig forutsetning for å lykkes. Du vil bistå med veiledning og støtte, bistå med søknader om finansiering til utvikling med å knytte kontakter og bygge nettverk som kan nyttegjøre seg hverandre for vekst. I arbeidet i Hadelandshagen vil du være involvert i prosesser med lokal kommuneadministrasjon, regionråd og med fylkeskommunene i Innlandet og Viken. Du vil representere næringslivets interesser ovenfor media og politikere. Digitale markedsføringsflater er stadig viktigere for den enkelte bedrift og i vårt arbeide.

   

  Dette er jobben for deg som har god kunnskap om bedriftsøkonomi og forretningsutvikling, og som kanskje har erfaring med å starte og utvikle en virksomhet. Du vil trives med denne jobben dersom du er glad i folk, er god til å koble mennesker sammen, blir engasjert av gode ideer og har evnen til å drive prosjekter fremover. Har du evnen til å tenke analytisk og systematisk vil du være enda bedre rustet til å bistå gründere. Kompetanse innen bruk av digitale markedsføringsflater er en forutsetning.

   

  Om arbeidsgiveren

  Hadelandshagen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for økt vekst og samhandling i våre tre hadelandskommuner(kommuner på Hadeland). Vi bistår gründere og etablerte bedrifter med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer, arbeide mot nye markeder, hente inn risikokapital, bygge kompetanse og nettverk.

   

  Arbeidsgiver: Hadelandshagen AS

  Stillingstittel: Engasjert og nytenkende forretningsutvikler og gründerveileder.

  Frist: Snarest

  Ansettelsesform: Fast

   

  For mer informasjon og søknad henvendelse Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=182478997

   

  Webinar: Hjulene er i gang igjen, hva nå?

  10 og 17 juni

  Covid-19 pandemien førte til raske omstillingsprosesser i norsk arbeidsliv. For mange virksomheter har permittering vært et viktig verktøy for å møte et endret marked. Når den akutte situasjonen er håndtert, vil mange virksomheter på lengre sikt se et behov for omorganiseringer og nedbemanninger.

   

  Deloitte på Innlandet inviterer til webinar, hvor vi vil ta for oss dagsaktuelle spørsmål rundt arbeidsrett og permitteringer.

   

  Den 10. juni vil vi ta for oss permittering og handlingsrom ved endret aktivitetsnivå. I økt 2, den 17. juni, vil du få innsikt i prosessen fra permittering til oppsigelse.

   

  Hjulene er i gang igjen, hva nå? – økt 1

   

  Permittering og handlingsrom ved endret aktivitetsnivå

   

  Tidspunkt

   

  10. juni 2020, kl. 09:00 - 09:45

   

  Sted

   

  Webinar - Zoom

   

   

  Link til informasjon og påmelding:

   

  https://info.deloitte.no/web-20200610-hjulene-er-i-gang-igjen-hva-naa.html

   

   

  Hjulene er i gang igjen, hva nå? - økt 2

   

  Fra permittering til oppsigelse

   

  Tidspunkt

   

  17. juni 2020, kl. 09:00 - 09:45

   

  Sted

   

  Webinar - Zoom

   

   

  Link til informasjon og påmelding:

   

  https://info.deloitte.no/web-20200617-hjulene-er-i-gang-igjen-hva-naa-okt-2.html

   

  Instagramkurs - Bli en racer på Instagram!

  Onsdag 17. juni kl 17.30 - 21.30

  Lurer du på hvordan du kan bruke Instagram til å markedsføre deg selv eller bedriften din, uten å bruke masse penger på annonser? Hvordan du får engasjerte følgere? Hvordan Instagram egentlig funker?

  Bli med på Instagramkurs med Ann Merete Slåttland!

  DU LÆRER:
  – å få flere, mer trofaste og engasjerte følgere
  – å få profilen din til å se profesjonell og interessant ut
  – å planlegge og lage strategi = bli mest mulig effektiv når du bruker Instagram
  – hva slags innhold du bør poste – og hvilke tidspunkter det er best å legge det ut
  – hvorfor og hvordan du bør bruke Instagram story
  – å bruke hashtags og stedstag
  – foto- og videotips
  – hvordan du kan bruke statistikken for å bli bedre
  – mine beste tips og triks

  PASSER FOR:
  Kurset passer for bedrifter, gründere eller for deg som har en hobby du har lyst til å dele på Instagram.

  SMITTEVERN:
  Kursleder har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs – sammen sørger vi for trygge rammer:
  - de med symptomer holder seg hjemme
  - holder minst 1 meter avstand
  - god håndhygiene
  - god hostehygiene
  - medbringer egen mat og drikke

  PÅMELDING:
  Se mer info og meld deg på her (påmeldingsfrist 15. juni):
  https://kreativ-i-tetblogg.com/instagramkurs/

  Tid: Onsdag 17. juni kl. 17.30 - 21.30
  Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, 2750 Gran
  Maks 8 stk.
  Pris: kr 1990,- NÅ: Introduksjonspris: kr 1490,-
  BONUS! Du får kurshefte med arbeidsark og nyttig info!

  Ny informasjonsside for Hadelands næringsliv

  Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank for lokale bedrifter

  Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.

  Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

   

  Les mer her 

  Hjelp for småbedrifter

  Økonomisk og juridisk rådgivning for småbedrifter på Hadeland

  Tilbud om rådgivning for småbedrifter på Hadeland

  Regionrådet for Hadeland bevilger midler til økonomisk og juridisk rådgivning for småbedrifter i regionen. Ordningen vil bli administert av Hadelandshagen.

  - Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene, sier Sigmund Hagen, daglig leder for Region Hadeland.

   

  Hovedsakelig for de minste

  - Dette er i første rekke for de minste bedriftene og selvstendig næringsdrivende som ikke har et nettverk gjennom NHO, Virke eller eller sine bransjeorganisasjoner. Derfor oppfordrer vi de bedriftene som har tilgang på tilsvarende tjenester gjennom bransjeorganisasjoner til å benytte seg av disse, sier Dagfinn Edvardsen, leder i Hadelandshagen.

  Innehavere av småbedrifter og selvstendig næringsdrivende kan henvende seg til Hadelandshagen som vil administrere tilbudet.

      Kontakt oss:

  Dagfinn Edvardsen, telefon 908 89 767, e-post: dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Sigmund Hagen, telefon 924 64 255, e-post: sigmund.hagen@gran.kommune.no

   

  Ole Næss, telefon 952 44 411, e-post: ole.naess@hadelandshagen.net

   

  Kari Isingrud, telefon 928 32 607, e-post: kari.isingrud@hadelandshagen.net

   

  Etablererkurs - Starte egen bedrift?

  Etablererkurs for deg som vil starte egen bedrift.

  På kurset lærer du hva som skal til for å skape en lønnsom bedrift. Dette er et praktisk kurs der du hele tiden jobber med ditt eget prosjekt.

   

  Kurset holdes i Hadelandshagen, næringshagen på Hadeland. Du blir kjent med din lokale etablererveileder og tilbudet i næringshagen. Du treffer andre etablerere fra din region og kan knytte viktige kontakter.

   

  Nytt kurs starter tirsdag 10. mars 2020

   

  Kurs over fire kvelder kl. 17-21

   

  Kursinnhold

  10/3 - Du og din bedrift

  17/3 - Dine kunder

  24/3 - Produkt og verdiskaping

  31/3 - Økonomi

   

  Hadelandshagen,Storgata 15, 2750 Gran

  Kursholder: Etablererveileder Kari Isingrud

  Pris kr. 800,- inkl. enkel servering

   

  Påmeldingsfrist 6/3-2020

   

  For påmelding eller mer info - ta kontakt:

  kari.isingrud@hadelandshagen.net

  tlf.: 92 83 26 07

  Bør Hadelandshagen etablere en næringshage på Harestua?

  Kunne du og/eller din bedrift tenke deg å bli en del av en næringshage på Harestua?

   

  Gå inn på undersøkelsen her.


  Mer informasjon om Hadelandshagen finner du her www.Hadelandshagen.net.

   

  For ytterligere informasjon kontakt Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  AVLYST - KURS VARME ARBEIDER HADELANDSHAGEN

  24. mars 2020 kl 09.00-15.30

  Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

   

  SMG skolen tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

  Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til norsk, kan vi også tilby engelskspråklige kurs på forespørsel.

  Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
  – Varme arbeider som brannårsak
  – Brannteori
  – Brann og brannslukking
  – Valg av slukkemidler
  – Førstehjelp ved brannskader
  – Aktuelle lover, forskrifter og regler
  – Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

   

  Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider. Forøvrig sørger SMG skolen for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

   

  Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig.

   

  Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.700,- pr deltaker. Prisen inkluderer enkel servering, kursmateriell og slokkeøvelse fra Norsk Brannvernforening. Kursbevis på app kommer i tillegg.

   

  Melder dere på flere enn 3 deltakere fra samme firma blir prisen kr.1500-, + kursbevis på app.

   

  KURSDATO : 24 MARS 2020

  KURSTID : 0900-1530

  ANTALL PLASSER PÅ KURSET 25

  KURSSTED: HADELANDSHAGEN, GRAN.

   

  For påmelding : stig@smgkurs.no eller på tlf: 41692227

  Har du en god forretningsidè?

  Da kan du søke om investeringsmidler!

  Har du en god forretningsidè og et sterkt ønske om å starte egen virksomhet? Da kan du søke om investeringsmidler fra
  SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse

  Søknadsfrist: 1. februar, 15. april og 1. oktober.

  Til søknad her

  Hadelandskonferansen

  Hadeland videregående skole 20. november 2020

  Hadelandskonferansen arrangeres årlig og har vært en stor suksess siden oppstarten i 2011. Konferansen er både til inspirasjon og fungerer som en møteplass for alle som bryr seg om Hadeland.

  Klikk her for mer informasjon om årets konferanse

  Vi inviterer til frokostsamling på Hapro.

  19. februar 2020 fra kl 09.00 til 12.00

  •Petter Strandli holder foredrag om arbeidsglede, trivsel, motivasjon og engasjement. Han er veldig inspirerende, bruker mye humor og hans levende og uformelle stil forsterker hans viktige budskap.

   

  •Adm dir Tor A Giæver forteller om snuoperasjonen i Hapro og viser i tillegg rundt i bedriften.

   

  •Omvisning i det nye næringsområdet til Gran kommune i Mohagen sør.

   

  Onsdag 19. februar kl 09.00 - 12.00 hos Hapro. Det serveres lunsj.

   

  Påmelding til dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Pris inklusive bevertning kr 490,- +mva.

   

  Programmet har som målsetting å etablere en uformell arena for næringslivet på Hadeland. Vi har av den grunn ikke laget en stramt timet agenda, men ønsker at det skal være «løs snipp» med rom for tilpasninger.

   

  Ettermiddagsmøte om bærekraftige bygg i tre

  29. januar 2020 kl 17.00 til 19.00

   

  Den 29. januar 2020 inviterer vi eiendomsutviklere, små og mellomstore bedrifter i bygge-næringen, byggmestere og underentreprenører til ettermiddagsmøte om bærekraftige bygg i tre. Målsettingen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer, samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.


  Interreg prosjektet The Bioeconomy Region sammen med Landsbyen Næringshage er arrangør.

   

  Det vil bli servert pizza, brus, kaffe og te fra kl.17:00.

   

  Se program.

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/ffb58411-4d80-4165-95eb-cf9c03f54ee3/Invitasjon til ettermiddagsmøte moderne trebyggeri Gran 29.01.20.pdf?id=207073

   

  Spre gjerne invitasjonen til andre i ditt nettverk.

   

  Gratis deltakelse,

  Påmelding innen 25. Januar 2020 til:

  Lene Nordby Selnes,48109918, lene@landsbyen-nh.no

   

  Klimakrisa!

  Hvordan kan næringslivet på Hadeland bli grønne fyrtårn og samtidig skape grønne verdier?

  10. oktober

  Vi er midt i det mange kaller en klimakrise og må omstille oss i det grønne skiftet, For å nå «1,5 grads-målet» må vi redusere klimagassutslippene våre radikalt de kommende årene. Dette krever kraftige og omfattende endringer. Det viktigste klima-tiltaket vi kan gjøre i Norge er en videre elektrifisering av energibruken vår. Men det haster!

   

  Adm dir i Glitre Energi Nett Tore Morten Wetterhus snakker om framtida.
  Klimapådriver Kristin Molstad fra Regionrådet for Hadeland forteller om mulige støtteordninger.
   

  Torsdag 10. oktober kl 18.30 - 22.00 hos Peppes Pizza i Brandbu.
   

  Pris inklusive bevertning kr 490,- +mva.
   

  Programmet har som målsetting å etablere en uformell arena for næringslivet på Hadeland. Vi har av den grunn ikke laget en stramt timet agenda, men ønsker at det skal være «løs snipp» med rom for tilpasninger.

   

  Påmelding til Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Verneombudskurs - 2 dager

  25. og 26. september 2019

  HMS opplæringen Norge AS og SMG skolen avholder verneombudskurs over en og en halv dag i Hadelandshagen.

   

  INFORMASJON OM VÅRT VERNEOMBUDSKURS – SMG EIENDOMSSERVICE AS.

   

  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
  Godt fungerende verneombud er helt avgjørende for å få til et godt systematisk og forebyggende HMS arbeid, sier fondsstyrets leder og regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo.
  Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
  – Arbeidsmiljøloven (AML)
  – HMS Forskriften
  – Verneombudets oppgaver og plikter
  – Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  – Målrettet HMS arbeid
  – Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
  – Psykososialt arbeidsmiljø
  – Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  – Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
  – Internkontroll

   

  Målgruppe:
  Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.
  Krav til forkunnskaper: Ingen

   

  Praktisk informasjon:
  Kurset avholdes over to dager, fra kl. 08.00 — 17.00 den 25.9 og kl. 08.00-1130 den 26.9.

  Vi sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

   

  Pris:
  Kr. 3.990,- pr. person for begge dagene og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

   

   

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN

  Tlf : 41692227

  www.hmsopplaringen.no

  For påmelding : stig@hmsopplaringen.no

   

  HMS kurs for daglig leder

  26. september kl.12.00-16.00

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN arrangerer HMS kurs for ledere torsdag den 26. september kl.12.00-16.00 hos Hadelandshagen i Gran.

   

  Kurset holdes i Hadelandshagen sine lokaler: Storgata 15, 2750 Gran

  HMS KURS FOR DAGLIG LEDER.

   

  Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

  HMS-kurs for ledere gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

   

  Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:
  – Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  – Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  – Roller i HMS arbeidet
  – Krav til arbeidsmiljø
  – Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  – Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen

  - Relevante nettsider i HMS arbeidet

   

  Krav til forkunnskaper: Ingen

   

  Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 12.00 — 16.00, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

   

  Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.990,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, enkel servering og utstedelse av kompetansebevis.

   

  HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS - SMG -SKOLEN

  Tlf : 41692227

  www.hmsopplaringen.no 

   

  For påmelding : stig@hmsopplaringen.no

   

  Gründertreff

  Har du en bedriftsidé? Eller har du bare lyst til å vite mer om å starte egen bedrift?
   

  Vi inviterer til en faglig og sosial kveld i Hadelandshagen - din lokale næringshage. Du blir kjent med oss og vårt tilbud, du møter andre gode hjelpere og andre

   

   

  PROGRAM

   

  • Vi ønsker velkommen, og forteller litt om vårt gründertilbud
   Dagfinn Edvardsen, leder i Hadelandshagen og Kari Isingrud, etablererveileder
    
  • To lokale gründere forteller sin oppstartshistorie
    
  • Mat og prat om hva som skal til for å lykkes med egen bedrift
    
  • Tips og tilbud til gründere
   Anne Cathrine Morseth fra Innovasjon Norge
    
  • Finansiering og tilskudd
   - Dag Engen, Sparebank 1 Ringerike Hadeland næringsstiftelse
    
  • Speed dating med Innovasjon Norge, næringsstiftelsen og gode hjelpere fra Hadelandshagen

   

  Tid: 24.09.2019, kl. 18.30-21.30

  Sted: Hadelandshagen, Storgata 15, Gran

              

  Gratis mat og drikke.
   

  Informasjon og påmelding:
  kari.isingrud@hadelandshagen.net

  Tlf: 92 83 26 07

   

  Følg med på facebook

   

   

  Med Hadeland inn i fremtida!

  4. april kl 19.00 - 21.00 i Hadelandshagen

  Hva skjer med Hadeland når Lunner og Jevnaker går til Viken og Gran til Innlandet?

                                               

  Hva skjer med:

  *Skole

  *Samferdsel

  *Næringsliv

                                                                                             

  Vi har vært så heldige å få påtroppende fylkesrådmann for nye Innlandet, Tron Bamrud, til å fortelle oss hva som skjer når Hadeland deles på to ulike regioner. Leder for regionkontoret på Hadeland,

  Sigmund Hagen er innleder.

  Møtet er åpent for alle.

                                                   

  Påmelding til Dagfinn Edvardsen på 908 89 767 eller

  dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

   

  Digitalisering

  Frokostmøte 7. mars 2019 - Digitalisering

  JoHNet Datasystemer AS inviterer 7. mars til frokostmøte vedrørende digitalisering i Hadelandshagen.

   

  Digitalisering – hvordan få god samhandling og effektiv kommunikasjon både med egne ansatte og kunder, hvor digital skjermkommunikasjon blir sentralt.

   

  Frokostmøtet er fra kl 09:00 – 11:30 med frokostservering fra kl 08.30.

   

  For mer informasjon kontakt Robert Aaslund Langerud Senior IT salgskonsulent

  på 951 98 964 eller robert.langerud@johnet.no.

   

  For påmelding følg denne linken https://www.johnet.no/frokostseminar-digitalisering2019/

   

  MS Excel kurs

  Grunnleggende kurs i MS Excel

  Kurset tar for seg:

   

  Hva Excel er og hva kan det faktisk kan brukes til.

  Grunnleggende kalkulering.

  Praktisk bruk av Excel

  Og en del andre ting som er kjekt å vite.

   

  Kurset går over to kvelder a 3 timer.

   

  Tirsdag 15.01.2019 kl 18.00-21.00 og

  torsdag 17.01.2019 kl 18.00-21.00.

   

  For mer informasjon og påmelding se HER

   

  Norges Vels grûnderpris 2019

  Har du gode kandidater?

  Norges Vels Grûnderpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.

  Norges Vel skriver følgende:

  Gjennom denne prisen ønsker vi å premiere og oppmuntre grûndere for deres innsats.

  Alle kan sende inn forslag på kandidater. Fristen er 1. november 2018.

  Det er ofte lokale ildsjeler og grûndere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Vi håper du vil bidra til at informasjon om Norges Vels Grûnderpris kommer ut i din kommune slik at vi også i år får mange gode kandidater.

   

  Norges Vels Grûnderpris - Honnør til nyskapning

   

  Du finner mer informasjon på www.norgesvel.no/grunderpris

   

   

 • Vårt HADELAND

  Det skjer mye på Hadeland.De største arrangementene kan du lese om her!

  June 17, 2019
  More Posts
 • Lokaler

  Hadelandshagen byr på et miljø med fokus på utvikling og vekst, god infrastruktur og fellestjenester, samt et nettverk og tilbud som småbedrifter kan nyte godt av.

   

  Ta kontakt dersom du er interessert i å leie plass hos oss på Gran eller Harestua.

  Vi tilbyr

  • Ferdig møblerte kontorarbeidplasser
  • Avansert trådløst nettverk med høy hastighet og kapasitet
  • Tilgang til et velutstyrte møterom
  • Kopimaskin/printere/scanner (trådløs tilkobling)
  • Kaffe/varmdrikkautomater 
  • Kjøkken med utstyr
  • Parkeringsplass

  Fellesfunksjoner

  • Felles postboks/ postbehandling
  • Alarmsystem – vakthold
  • Aviser
  • Strøm/fyring og friskluftssystem
  • Møterom
  • Kaffe/te – og frisk frukt hver uke
  • Tilbud om minst 4 fagseminarer per år
  • Felles sosiale tiltak som julelunsj

  Andre og viktige grunner

  • Hadelandshagens store eksterne nettverk og samarbeidspartnere

  • Hyggelige og hjelpsomme ”kollegaer” – med stor mulighet for gjensidig utnyttelse av kompetanse
    

  Et miljø med ressurspersoner som har en bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn vil bli prioritert i Hadelandshagen; – så som advokater, revisor, regnskapskontor, rådgivere / konsulenter innen it/data, finansiering, gründerutfordringer, salg/markedsføring, merkevarebygging, personalutvikling/coaching, internasjonalisering/eksport, grafisk design og industridesign.​

  Tjenester det betales individuelt for

  • Bruk av kopimaskin

  • Kaffe og frukt

  Våre leietakere:

  • Cantor

  • Etablererveileder

  • Sparebank Stiftelsen Gran

  • Tint Kommunikasjon

  • Gran Handel og Håndverk (GHH)

  • Marcello

  • Ny bolig Hadeland

  • Hbolig

  • Viken Fiber

  • PDSVisjon

  • Vitari

  • Vestlandshus

  • Microprog

  • Sjaavaag Tekst og Oversettelse

  • Revisjon & rådgivning Øst

 • Etablererveileder

  Etablererveiledning – gratis veiledning for folk som vil starte bedrift

  • Idé- og forretningsutvikling 
  • Etablering og registrering av foretak 
  • Planlegging og organisering 
  • Produktutvikling og markedsføring 
  • Økonomi og søknader om støtte og finansiering 
  • Bistand i kontakt med private og offentlige aktører 
  • Etablererkurs og andre kurs 
  • Næringsfaglig vurdering

  Etablererkurs

  På kurset lærer du hva som skal til for å skape en lønnsom bedrift. Dette er et praktisk kurs der du hele tiden jobber med ditt eget prosjekt.

  Du blir kjent med din lokale etablererveileder og tilbudet i næringshagen. Du treffer andre etablerere fra din region og kan knytte viktige kontakter.

  Vi holder kurs når det er behov - ta kontakt med Etablererveileder dersom du er interessert i å delta på et slikt kurs.

  Bedriftsveiledning – for bedrifter i vekst og omstilling

  • Innovasjon og forretningsutvikling 
  • Info om støtteordninger og søknadsprosess 
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse 
  • Kompetansestyring og rekrutteringspolitikk 

    

  Nettverk – for bedrifter som vil samarbeide med andre

  • Tilbud om deltakelse i selvdrevne nettverk 
  • Veiledning og tilrettelegging av nettverksamlinger 
  • Faglig og personlig utvikling i samarbeid med andre 
 • Om Hadelandshagen

  Hadelandshagen AS skal være den naturlige samarbeidspartner for næringsutvikling og næringslivsvekst på Hadeland.

   

  Hadelandshagen AS skal bidra til nyetablering og vekst i næringslivet på Hadeland.

  Konseptet

  Næringshagen er en samlokalisering av virksomheter der en ønsker å bygge opp et profesjonelt, faglig og sosialt miljø, og der etablereren gis gunstige oppstartsvilkår.

   

  Hadelandshagen er en synlig og samlende fellesaktør for næringslivet. Gjennom Hadelandskonferansen, nettverkssamlinger, frokostmøter, et variert kurstilbud og ulike andre arrangementer er det etablert møteplasser for næringsliv og det offentlige. Hadelandshagen tilbyr nettverk og bistand til næringslivet som for eksempel rådgivning, styrekompetanse og syretesting. Vi har gode fasiliteter for møter og samlinger sentralt i regionsenteret i Gran og på Harestua.

   

  Hadelandshagen er næringslivets representant i forskjellige råd og utvalg.

  Historien

  Hadelandshagen ble etablert i 2008 med initiativ fra Gran og Lunner kommune med støtte fra Oppland Fylkeskommune. Gran og Lunner kommune eier i dag tilsammen 34% av Hadelandshagen, resten eies av privat næringsliv i vår region.

  Hvem er vi?

  Daglig leder: Dagfinn Edvardsen

  Forretningsutvikler: Erik Schjerven

  Konsulent: Ole Næss

   

  Dagfinn Edvardsen har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Han er gründer av Mix-kjeden og bakgrunn fra kjededrift i Norgesgruppen, Expert og Torshov Bilrekvisita.

   

  Ole Næss er utdannet økonom og eiendomsmegler. Han har varierende yrkesbakgrunn fra bl.a. Obos, Eiendomsmegler 1 og selvstendig næringsdrivende.

   

  Erik Schjerven er sivilmarkedsfører med bakgrunn fra markedsføring, salg og digitale medier. Han bistår etablerte virksomheter med forretningsutvikling og gir veiledning til enkeltpersoner som vurderer eller skal starte egen virksomhet

  Styret

  Styreleder: Elinor Aas

  Styremedlemmer: Thor-Erik Linstad, Bente Sønsteby Klæstad, Trond Bergan Holt, Terje Gundersen og Heidi Horn Mossing

  Varamedlemmer: Lillann Gulbrandsen og Torstein Brandrud

 • Noen ledige lokaler på Hadeland

  Her finner du noen av lokalene som er ledige på Hadeland.

  Se FINN.no for ytterligere informasjon.

  Kontorlokaler til leie i Mohagen

  Mohagalia 1, 2770 Jaren

  Se FINN https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=126211572

   

  For ytterligere informasjon kontakt Trond Sørum på mobil 976 25 939 eller på epost tronds@hapro.no

  Kontorlokaler til leie i Brandbu

  ROSENDALSVEGEN 1, 2760 Brandbu

  Se FINN https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=126556463

   

  For ytterligere detaljer
  kontakt: Trond Sørum på mobil 976 25 939 eller e-post tronds@hapro.no

  Nye lokaler til leie Tangenmoen - Harestua

  Vestbygdvegen 52, 2743 Harestua

  Nye moderne lokaler ved riksvei 4 på Harestua.

  Se video for mer informasjon https://www.youtube.com/watch?v=n20hK3WtIyk&t=19s

   

  For ytterligere detaljer kontakt: Sindre Krågsrud
  på mobil 926 64 222 eller e-post SindreKragsrud@hotmail.com

 • Aksjonærer og støttespillere

  Hadelandshagen har aksjonærer og øvrige støttespillere som gjør det mulig å gjennomføre det høye aktivitetsnivået som vi har. Vi retter en stor takk til alle som er med og støtter oss i dette viktige arbeidet for næringslivet på Hadeland.

  Våre aksjonærer:

  • Gran Kommune
  • Lunner Kommune
  • Hapro
  • Varig Hadeland Forsikring
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Marcello Consulting
  • Linstad Eiendom AS
  • Hadeland AS
  • Solhaugen Miljøhjem
  • Mail 4 You AS
  • Hadar AS
  • Arja Eiendomsutvikling AS
  • Programinvest AS
  • Avastus AS
  • Øistad Eiendom AS
  • Nordea Bank Abp
  • Gran Almenning
  • Lunner Almenning
  • Hadeland Energi AS
  • Gran Handel og Håndverk
  • Granberg og Nordengen AS

  Våre aktive støttespillere

  • Næringsstiftelsen Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Varig Hadeland Forsikring 
  • Hapro
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland
  • Røysumtunet
  • Glitre Energi
  • Viken Fiber
  • Lunner Almenning
  • Lunner kommune
  • Gran kommune
  • Innlandet fylkeskommune
  • Regionrådet Hadeland

  I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere på de ulike arrangementene som gjennomføres

   

All Posts
×